چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => دانش ایمنی در اسلامبسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

كار، در هر سه ماهيت: آنسان كه بر پديدههاي طبيعي مينشيند وآنگاه كه ماهيت اجتماعي پيدا ميكند و يا كار فكري، تنها مميزه عيني و عملي انسان و ديگر موجودات است.

فلسفة وجودي انسان واصالت هستي بشر بر اين پايه استوار است كه انسان منهاي كار علت «بودن» خويش را از دست ميدهد (ليس للانسان الا ما سعي). بشر به طور تكويني ميخواهد در طبيعت تصرف كند و آهنگ آن را در مسير و جهت دلخواه خود قرار دهد تا به ايمني و كمال برسد.

كار علاوه بر زحمت و فشار رواني و جسماني با ستيزهگري طبيعت كه همانا «حادثه» ناميده ميشود، روبرو است. رفاه و ايمني فردي و اجتماعي تنها به قيمت تحمل رنج و مشقت حاصل نشده بلكه تقابل پر چالش انسان و طبيعت همواره جان و تن آدمي را آماج قرار داده و از اين رواست كه بايد گفت طبيعت گاهي چه بي­رحم عمل ميكند، چرا كه مشاهدة آمار و عواقب ناخوشايند حوادث ناشي از كار قلب هر انسان تلاشگري را به سختي ميفشارد.

پس به حكم خرد و احساس بايد در صدد مهار حادثه برآمد. به ويژه با اتخاذ ساز و كار پيشگيري اساسي از نتايج نامطلوب ناشي از رابطة متقابل كار و طبيعت، روابط انسانها با يكديگر و ارتباط فرد با اجتماع كه در مجموع كار و امور اجتماعي ناميده شده است.

تمايل به مطلوبيت بيان و نوع نگرش دين مقدس اسلام به اصلي مهم با عنوان ايمني و لزوم طرح آن در گسترة فرهنگ كار در جامعه، ما را برآن داشت تا كتابي پيش رو در اين زمينه به نام «دانش ايمني در اسلام» به جامعة عزيز كار و كارگري و كلية كاركنان و دست اندركاران عرصههاي محيط زيست، شهرسازي، معماري بهداشت، بهزيستي و تمامي مديران، دانشجويان و اساتيد مراكز آموزشي و پژوهشي و همچنين از طريق شبكة اطلاع رساني جهاني(اينترنت) به همة تشنگان درك مفاهيم متعالي اسلام در سراسر جهان تقديم نماييم.

درخاتمه موفقيت روزافزون نگارنده و مركز تحقيقات و تعلميات حفاظت و بهداشت كار را در جهت ارتقاء فرهنگ ايمني و بهداشت كار از درگاه ايزد متعال خواهانيم.

حسين كمالي

وزير كار و امور اجتماعي