پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => بابکيادداشت ناشر

كتاب حاضر نگاه نوى است به ريشه هاى فكرى و بستر حركت يكى از رخ دادهاى بسيار مهمّ در گذشته ايران. اين رخ داد كه در ملتقاى سده هاى دوّم و سوّم هجرى قمرى به وقوع پيوسته، از جريان اعتقادات دين ناب منبعث شده و به روى دادهاى پس از خود تا ديرزمانى و حتّى تا اكنون معاصر تأثير گذاشته است. به باور نگارنده آن چه كه به محور اين موضوع (هم در گذشته و هم دوره هاى معاصر) نوشته شده، دانسته ـ ندانسته (به عمد در نگارش هاى فرمايشى و به اشتباه در تأثيرپذيرى از بينش ها و روى دادها) با عدم دقت در پژوهش و بازنگرى توأم بوده، منشأ سردرگمى و عدم دست يابى به واقعيت، در پيدايش، چرايى تكوين و چگونگى سير تحوّل فكرى و اعتقادى در اين روى داد بوده است. ازاين رو، نگارنده در جاىـ جاى كتاب به نقد «وقايع نگارى» اين پديده در تاريخ ايران پرداخته، گواين كه اصل تحليل واقعه منظورنظر بوده است.

نويسنده كتاب در آغاز به اصل ريشه هاى واقعه تا دوردست زمان برمى گردد، بى آن كه حلقه واصله ماجرا را از روى داد بذ بگسلد. قيام هاى پى درپى كه به موازات تداوم خلافت در نقاط مختلف قلمرو خلفا، يكى پس از ديگرى و يا چند قيام همزمان ولى در راستاى هم، جريان مى يابد و بسيارى از آن ها، مايه هاى فكرى مقاومت در برابر حكام و يا گردنكشى و قيام عليه آن ها را از سلف خود (كه با حلقه هاى متوالى به قيام مختار پيوند مى زند) مى گيرند. و اين يكى نيز جنبشى با آبشخورى از «مهدويت» و ريشه در قيام امام حسين(ع) در سال 61 هـ . ق. در كربلا بوده، به وقوع پيوسته است. ازاين رو، به شخصيت هايى در فرآيند قيام ها برمى گرديم كه يا محضاً شخصيت دينى ـ مذهبى بوده اند و يا به مقتضاى اوضاع، در زمره مردان انديشه و عمل يك رخ داد اجتماعى; ولى براى خواننده نه چندان آشنا و گاهى هم احياناً نام آشنا برمى خوريم كه ممكن است اطلاع چندانى از زندگى او نداشته باشد درحالى كه، زندگى و چگونگى حيات و فعاليّت او در تحليل رخ دادها مفيد و مؤثر تشخيص داده شده است. نگارنده زندگى نامه كوتاهى از آن ها تهيه كرده كه با شماره هاى 1 تا 38 در ميان نشانه ]  [مشخص شده و براى جلوگيرى از انقطاع مطلب، در پايان كتاب تحت عنوان افزوده ها آورده شده است. كتاب تصاويرى از منطقه مورد بحث و ميدان هاى نبرد را توام با چند نقشه اصل و ترسيم شده هم دربرگرفته كه اميد است مفيد واقع شود.