پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => طلوع ابرانسان =>جنون نیچه (منتخبي از فصل اول كتاب )


پيشرس به دنيا آمدگان
تنهايي
غرض ورزي آنچه با عظمت است
غلبة احساس بر حافظه
مرگ تراژدي در تراژدي