چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسـان و چیستی زیبایی =>زيبايي و چند نسبيت ديگر


نسبيت از حيث كمال زيبايي
نسبيت از جانب انسان درك كننده