چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تبيين جهان و انسان => کردار انسانآخرين مسأله از مسائل معاد

نامه عمل و نامه اعمال

كردارهاي انسان ثبت و ضبط مي‌شود. اين ثبت و ضبط شدن جنبه‌هاي گوناگون و متعدد دارد. كه هر كدام «كتاب» ناميده مي‌شود كه در بخشي از «ام الكتاب» جاي مي‌گيرند. تاكنون چند جنبه از آن را بحث كرديم، از قبيل:

1ـ ثبت و ضبط در «بستر جريان تجسم عمل» ـ كتاب قوانينِ سيستميِ ماده و انرژي.

2ـ ثبت و ضبط در همين «جسم انسان» ـ كتاب جسم.

3ـ ثبت و ضبط در همين «جان انسان» ـ كتاب جان.

اين سه جنبه به طور خيلي اختصاري بررسي گرديد. اما دو جنبه، يا دو شكل ديگر از ثبت كردارها هم هست:

1ـ نامة عمل: اين نامه، نوشته، كتيبه، هر چيزي كه هست (و دقيقاً از چون و چراي آن اطلاع نداريم) يك چيز خصوصي است كه همة كردارهاي فرد در آن ثبت است.

2ـ نامه اعمال: اين نامه عمومي است. يعني كردارهاي همگان در آن ثبت است و مانند يك فيلم به تماشاي عمومي گذاشته خواهد شد. و به اصطلاح رسوائي‌ها به بار خواهد آورد.[1] تفاوت اين نامه با نامة خصوصي در اين است كه كردارهايي كه فرد عامل از آنها توبه كرده، در نامه خصوصي هست[2] و مشاهده خواهند شد. ولي آنها در نامه عمومي محو شده‌اند و مشاهده نخواهند شد.[3]

اين دو نامه را چه بناميم؟ پاسخ دقيقي براي اين سئوال نيست. (يا ما نداريم). ولي راجع به نامة عمل (يعني نامه خصوصي) اين قدر مي‌دانيم كه دو فرشته براي ثبت و ضبط آن مؤكل هستند. و راجع به نامه اعمال (يعني نامه عمومي) كه در محشر به تماشاي عمومي گذاشته مي‌شود، شايد در قالب يك احتمال بتوان گفت كه:

سرتاسر اين جهان خاصيت ثبّاتي و ضبّاطي دارد. جهان از آنچه در خود مي‌گذرد هم فيلم بر مي‌دارد و هم صداها را ضبط مي‌كند. در مصر كوزه‌اي از زمين درآمد كه به سه هزار سال پيش متعلق بود، خطوط روي آن نظر باستان شناس را جلب كرد، سوزن گرام را روي آن گذاشت. كوزه شروع كرد زمزمة كوزه‌گر را (كه در سه هزار سال پيش هنگام ساختن آن سر داده بود) برخواند.[4] در ايران در منطقة ميانه نوعي درخت گردو وجود داشت (هنوز هم ته مانده‌هاي آنها پس ازغارت خارجيان، باقي مانده است) كه از حوادث اطراف خود عكسبرداري مي‌كردند. و تصاوير در الوار آنها مشاهده مي‌گرديد.

در احاديث ما به اين خصوصيات مواد جهان اشاره شده است.[5] شايد در محشر عصاره‌اي از اين ثبت و ضبط به نمايش گذاشته شود. يعني يكي ديگر از كتاب‌هاي مندرج در «ام الكتاب» نيز اين خصوصيت جهان باشد.[1]. يوم تبيّض وجوه و تسودّ وجوه: آنروز روهائي سفيد و روهائي سياه خواهد شد. (روسياهي و روسفيدي) آيه 106 سورة آل عمران.

[2]. لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الاّ احصاها ـ آيه 49 سورة كهف.

[3]. لكل اجل كتاب ـ يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب: براي هر چيز «زمان دار» كتابي هست ـ و محو مي‌كند خدا آنچه را كه بخواهد و ثابت مي‌دارد (آنچه را كه بخواهد) و در اختيار اوست كتاب مادر ـ آيه 38 و 39 سوره رعد.

[4]. و هر نوع نوار و فيلم كه ابزار ثبت و ضبط هستند از اجزاي همين جهان هستند.

[5]. بحار: ج 84 ص 104: حديث 1 و 2‌ ـ صداي مؤذّن به هر جا كه برسد، هر تر و خشكي او را تصديق خواهند كرد ـ مرحوم مجلسي در توضيح اين حديثها آورده است كه: همه چيز در قيامت براي مؤذّن شهادت خواهند داد.

و سبحان ربّك رب العزة عما يصفون

و صلّ الله علي محمد و اله الطيبين المعصومين.