يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عملچند كتاب از نگارنده

1ـ ساختمان آينده انسان، چاپ تهران، 1354.

2ـ آغاز و انجام جهان، چاپ اروميه، 1348.

3ـ احاديث منتخبه از روضه كافى، چاپ تهران، 1351.

4ـ پيدايش انسان.

5ـ تن‌هاى گره خوردگان.

6ـ نظام زندگى.

7ـ ظاهر قرآن.

اين كتاب‌ها مانند كتاب حاضر: تجسم عمل، از قرآن كريم و احاديث شريفه استفاده و استخراج شده‌اند.