پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول =>دعای پنجم


متن دعا
عنوان دعا
بخش اول: همه چیز (غیر از خدا) محسوس است
بخش دوم: صلوات، کرامت انسانی
بخش سوم: مکر و کید، روح غریزه و روح فطرت
بخش چهارم: بقا و تداوم تشیع
بخش پنجم: نقش «نیاز» در ساختمان جامعه
بخش ششم: ذکر الله و سلامت شخصیت