پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول =>دعای چهارم


متن دعا
عنوان دعا
بخش اول: صلوات بر پیشکسوتان ایمان
بخش دوم: صحابه، حجت و منطق قرآن و اهل بیت
بخش سوم: فضایل اصحاب، جامعۀ قبایلی- جامعه شناسی
بخش چهارم: تابعین، نسل دوم مسلمانان
بخش پنجم: جریان دین و اندیشۀ دینی در سلسلۀ نسل ها
بخش ششم: انسان شناسی، خطرناکترین لغزشگاه های انسان
بخش هفتم: باور به آخرت زندگی دنیوی را شیرین می کند