پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول =>دعای سوم


متن دعا
عنوان دعا
بخش اول: کیهان شناسی
بخش دوم: مَلَک
بخش سوم: صلوات بر فرشتگان، عالَم ملکوت یعنی چه؟
بخش چهارم: رابطة فرشتگان با خداوند
بخش پنجم: اصناف و گروه های فرشتگان
بخش ششم: دیگر فرشتگان در یک کلام، و گروه های آنان
بخش هفتم: قضاء و قَدَر
بخش هشتم: رفتار خداوند در محشر، بر اساس «اصالت رحمت» است
بخش نهم: فرشتگانی که هیچ شناختی از آنان نداریم
بخش دهم: صلوات بر فرشتگان و بر ما