پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول =>دعای اول


متن دعا
عنوان دعا
بخش اول: اولین اصل در توحید و خداشناسی
بخش دوم: اصل چهارم توحید: شناختن چگونگی پیدایش پدیدۀ اوّلیۀ کائنات
بخش سوم: جایگاه معین پدیده ها در مراتب، در زمان، و در مکان
بخش چهارم: جانداران و رزق و روزی شان
بخش پنجم: عمر، زندگی، اَجَل
بخش ششم: معاد لازمة عدل الهی است
بخش هفتم: فرق میان انسان و حیوان، ستایش خداوند است
بخش هشتم: حمد مطلق، با انگیزة مطلق و با انگیزة ویژه
بخش نهم: حمد چراغ راه اندیشه
بخش دهم: تجسّم عمل
بخش یازدهم: انسان می تواند به وسیلۀ حمد به مقام مقربترین فرشته برسد
بخش دوازدهم: انسان شناسی
بخش سیزدهم: انسان و نیازمندی
بخش چهاردهم: انسان دارای چند روح است
بخش پانزدهم: آیا تکلیف بر حقوق مقدم است یا بر عکس
بخش شانزدهم: رابطۀ خدا با انسان
بخش هفدهم: توبه در عرصة تشریع
بخش هجدهم: چگونگی، کمیت و کیفیت حمد
بخش نوزدهم: ثمرة هر عمل نیک (از آن جمله حمد) نه فقط مثبتات است، بل آثار اعمال بد را نیز از بین می برد یا دور می کند
بخش بیستم: اصالت لذت یا اصالت سعادت؟