پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات (7) =>کتاب [فی] المیراث


[مقصد اول: اسباب ارث، و موانع ارث]
دویّم از موانع ارث، قتل است
سیّم از موانع ارث، رقّیّت است
چهارم از موانع ارث لعان است
پنجم از موانع ارث حمل است
ششم از موانع ارث، غیبت منقطعه است
خاتمه- در بیان مسائل حجب است