يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عمل =>حقیقت عمل و تعریف آن


عمل در هر عرفي اصطلاحي دارد
مادّيّون چه مي‌گويند؟
اعمال انسان كليتاً مادي است
حقيقت عمل
ساختمان كنوني و آينده انسان