يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => نقد های علامه طباطبائی بر علامه مجلسی =>نقد های علامه (از مبحث 41 تا مبحث 60)


41- معنی «حجاب» در مباحث توحیدی
42- بحثی دیگر در رؤیت، و باور اشعریان
43- بحثی در حقیقت صفات خداوند متعال
44- علامه طباطبائی در مقام تکمیل سخن محقق دوانی
45- دربارۀ علم، قدرت، سمع و بصر خداوند متعال
46- باز بحثی در «صفات الله عین ذاته»
47- بحثی میان فخررازی و علامه طباطبائی دربارۀ خدای ارسطوئیان
48- بحثی دربارۀ «بداء»، امر و خلق و قضاء و قدر
49- لوح محفوظ و لوح محو و اثبات
50- بحثی در ارادة الله تعالی
51- اراده تکوینیّه و اراده تشریعیه
52- باز هم بحثی در اراده، و پیگیری هر دو بزرگوار
53- لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن
54- حدیث دیگر دربارۀ اسماء و صفات و «معرفة الله بالله»
بررسی: در متن حدیث چند اصل وجود دارد:
55- باز بحثی در اسماء الله عزّ و جلّ
56- باز بحثی درباره «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ»
57- بحثی در آفریدۀ اوّلیه، و صادر اول
58- جایگاه مجردات چیست و کجاست؟
59- باز بحثی در «قِدم مخلوق»
60- بحثی دربارۀ آیۀ 26 سوره بقره