چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => قرآن و نظام رشته ای جهان =>بخش اول


نظریه رشته ای در کیهان شناسی و ذرّه شناسی
تفسیر علمی قرآن
عنصر زمان در تفسیر قرآن
علومی در قرآن ویژۀ مردم آخرالزمان
تفسیر آخرالزمانی سوره توحید
نمونه دوم از آیاتی که تفسیر آن ها به مردم آخرالزمان واگذاشته شده است