پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => دو دست خدا =>فصل چهارم: علم خدا- حکمت خدا- قدرت خدا- تناسب علم- حکمت و قدرت با تغییر- بداء- اشعری و معتزلی


کهن پرسش تاریخ- تکمیل مباحث فصل پیش
نگاهی اختصاری به جریان تاریخی مباحثات قضا و قَدَر در جامعه مسلمانان
دو نحلۀ بزرگ معتزلی و اشعری- معتزلیان دست خدا را می بندند و اشعریان دست انسان را
معتزله و قضا و قدر
اشعریان و مسئله قضا و قدر
چند توضیح در باره اشعریه
امربین الامرین- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ
رابطه «اختیار» با دیگر انواع قضا
بداء- دو دست خدا
نگاهی تجربی به «امربین الامرین»
جبرهای اجتماعی و جبر تاریخ
برآیند عوامل ژنتیکی و عوامل جغرافی و عامل تکامل و رابطۀ فرآیندشان با اختیار انسان
عامل تکامل