پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => دو دست خدا =>فصل دوم: قضا و قدر- جبر- تفویض- اختیار- امربین الامرین


دو دست خدا- قضا و قدر
توضیح یک مسئله بس مهم
محو و اثبات
معجزه و نبوّت- آیا معجزه برای اثبات نبوت است؟