چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها=>دو دست خدا


مقدمه
فصل اول: امر و خلق
فصل دوم: قضا و قدر- جبر- تفویض- اختیار- امربین الامرین
فصل سوم: انسان و قضا و قدر- جبر- اختیار- تفویض- امربین الامرین
فصل چهارم: علم خدا- حکمت خدا- قدرت خدا- تناسب علم- حکمت و قدرت با تغییر- بداء- اشعری و معتزلی