يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات (3) =>جلسه نهم : نکاح متعه


نقش متعه در حفظ ايمني جامعه
متعه براي نيازمندان است
در متعه بايد تامين اطمينان شود