پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => حلقات يك =>جلسه اول : مراد از «بئر» چيست؟


تعيين اقوال در طهارت و عدم طهارت
اقوال در مساله
قول دوم در مساله